เอกสาร การเข้าร่วมค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู

การเข้าร่วมค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู และปฐมนิเทศก่อนบรรจุสำหรับนักศึกษาทุน สควค.

 ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2554

เอกสาร

แนะนำ : แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  สถิติ
1.โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และตารางวิเคราะห์
2.แผนผังมโนทัศน์
3.การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
4.การวางแผนการจัดการเรียนรู้
5.ผังการประเมิน อ่านเพิ่มเติม

แนะนำ : โปรแกรมสร้างใบงาน (Worksheet) สำหรับครูคณิตศาสตร์

           โปรแกรม Microsoft Math Worksheet Generator เป็นโปรแกรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมสามารถสุ่มสร้างโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเมื่อตั้งค่ารูปแบบโจทย์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารแบบฝึกหัดบน
          โปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชัน 2003 ขึ้นไป ผู้ใช้สามารถกำหนดจานวนข้อที่ต้องการสร้างข้อสอบได้ ซึ่งสามารถกาหนดได้สูงสุดถึง 100 ข้อ เมื่อโปรแกรมสร้างข้อสอบออกมาให้แล้วจะมีพื้นที่สาหรับใส่คำตอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนคำตอบลงไป นอกจากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเฉลยออกมาในหน้าสุดท้ายให้ด้วย อ่านเพิ่มเติม

แนะนำ : ชุดเครื่องมือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อครูคณิตศาสตร์

              Microsoft Math คือชุดเครื่องมือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้ ทำงานเสร็จลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เครื่องมือหลักใน Microsoft Math คือเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ พร้อมความสามารถในการสร้างกราฟและแก้สมการ สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เหมือนเครื่องคิดเลขแบบพกพาโดยการคลิกปุ่มต่างๆ หรือใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์นิพจน์คณิตศาสตร์ที่ ต้องการให้เครื่องคิดเลขประเมินก็ได้ Microsoft Math ยังสนับสนุนการป้อนค่าด้วยหมึกสาหรับผู้ใช้แท็บเล็ตพีซีและคอมพิวเตอร์แบบพกพา นอกจากนี้เครื่องมือคณิตศาสตร์อื่นๆ จะช่วย ประเมินรูปสามเหลี่ยมหรือแปลงหน่วยของระบบหนึ่งไปเป็นอีกระบบหนึ่งได้ อ่านเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบ : เตรียมความพร้อม O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3

กิจกรรมติวเสริม เพิ่มเติมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
ชุดที่ 1

เฉลย อ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2554

         ข้อสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2554 ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้นำไปทดสอบกับนักเรียนก่อนสอบจริงในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่จะถึงนี้ ขอให้เพื่อนครู นักเรียนที่น่ารัก หรือผู้สนใจลองไปทำดูนะครับ
        ** หากมีการจัดสอบ Pre O-Net ครูผู้สอนไม่ควรให้นร.ได้ทำข้อสอบชุดนี้ก่อนครับ แต่หลังสอบ ก็สามารถนำมาติวได้เลย **

Pre O-Net ม.3

เพลงคณิตศาสตร์

      ขอนำเสนอเพลงคณิตศาสตร์…ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนและค่ายคณิตศาสตร์มาให้เพื่อนครูคณิตศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปฝึกร้องและใช้ในการเรียนการสอนเป็นไฟล์ .mp3  มีทั้หมด 94 เพลง  แบ่งเป็น 2 อัลบั้มดาวน์ลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ

 เพลงคณิตศาสตร์อัลบั้มที่ 1 จำนวน 46 เพลง…คลิกดาวน์โหลด
เพลงคณิตศาสตร์อัลบั้มที่ 2 จำนวน 48 เพลง…คลิกดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อม O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3

         ปีการศึกษา 2553 สทศ.ได้ดำเนินการจัดทำผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) สทศ.ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างตัวชี้วัดพฤติกรรม และน้ำหนักเนื้อหา และจัดทำผังการออก ข้อสอบ ประกอบด้วย สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หัวข้อเนื้อหา ระดับขั้นพฤติกรรมและน้ำหนักเนื้อหาที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา ดังตารางที่ 1 
          ขอนำเสนอการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลย O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  ซึ่งผลปรากฎว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างต่ำ  นั่นคือ  24.18  คะแนน และนักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ (Mode) 20 คะแนน ดังตารางที่ 2 จะเห็นว่านักเรียนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ ดังนั้นผมจึงได้ทำเฉลยแนวทางในการคิดคำนวณ ประกอบกับแนะนำความรู้ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นการช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อีกทางหนึ่งด้วยครับ…ลองดาวน์โหลดไปฝึกทำลองดูนะครับ 

ตารางที่ 1 อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อคุณครูครับ

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่่อคุณครูครับ เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดทำครับ คุณครูลองนำไปปรับหรือประยุกต์ดูนะครับ

1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1
     ประกอบด้วย
         –
หน่วยที่ 1. จำนวนนับ
         – หน่วยที่ 2. จำนวนเต็ม
         –
หน่วยที่ 3. เลขยกกำลัง
         – หน่วยที่ 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต
2. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2
     ประกอบด้วย
        –
หน่วยที่ 5. เศษส่วนและทศนิยม
        – หน่วยที่ 6. การประมาณค่า
        – หน่วยที่ 7. คู่อันดับและกราฟ
        – หน่วยที่ 8. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
        – หน่วยที่ 9. การสร้างรูปเรขาคณิตเบื้องต้น อ่านเพิ่มเติม