::เกี่ยวกับครูครรชิต::

ชื่อ นายครรชิต แซ่โฮ่
ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.2 วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ  
วุฒิ วท.ม.คณิตศาสตร์
โรงเรียน คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

การศึกษา
พ.ศ. 2538 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2541 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2544 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2548 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ วท.บ. วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ทุน สควค.รุ่นที่ 9 ของ สสวท.) จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2549 จบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทางการสอน) จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2554 จบศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ วท.ม. วิชาเอก คณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2549 บรรจุในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
พ.ศ. 2551 ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
พ.ศ. 2552 ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
พ.ศ. 2553 ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
พ.ศ. 2555 ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ประวัติการประชุม สัมมนา อบรมและศึกษาดูงานที่สำคัญ (<=คลิกดูเพิ่มเติ่ม)
พ.ศ. 2552 
  – การประชุมประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “Research-Driven Educa-tion Reform : Innovation for Quality Improvement”  วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร
  – การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Algebra and Geometry 2009 (ICAG 2009) วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2553 
  – การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 7 พ.ศ.2553 วันที่ 14 – 16 มกราคม 2553 ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ บางพลัด และหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
  – การประชุมและการอบรม Weblog โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 29 มกราคม 2553 ณ กองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
  – การอบรมโครงการ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง” วันที่ 18 – 20กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์เทนโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  – การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 24 – 26มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
  – โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 28 มีนาคม 2553 – 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
  – โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพ วันที่ 3 – 4 เมษายน 2553 ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์ กรุงเทพมหานคร
  – โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน : ก้าวสู่ครูชำนาญการด้วยการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 – 22เมษายน 2553 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
  – โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์” วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  – การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง วันที่ 27 – 28พฤษภาคม 2553 ณ  โรงแรมแกรนด์พาเลส อ.เมือง จ.ยะลา
  – การประชุมสัมมนาทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวน การเรียนรู้ด้วย Social Media วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
  – การเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ด้วยการจัดการความรู้ วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  – นำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาในเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับภูมิภาค วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  – แสดงผลงานทางวิชาการเรื่อง บทเรียนคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก งานมหกรรมทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษายะลา เขต 3 ประจำปี 2553 วันที่ 22 – 24 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  – นำเสนอผลงาน Best Pratice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสู่เวทีเรียนรู้ระดับสากล วันที่ 1 – 2 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2554 
 – การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร
 – การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 – การอบรมการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเขตเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 – การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2554 ณ ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
 – การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 – การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 – การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายกลุ่ม การประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อ.เบตง จ.ยะลา
– การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและการใช้นวัตกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2554  ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
– การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจัย” วันที่ 15 – 16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
– การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ ONLINE ชายแดนใต้ โครงการร่วมเครือข่ายไทยมัธยม ONLINE ชายแดนใต้ วันที่ 26 – 28 กันยายน 2554 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
– การเป็นคณะกรรมการประกวด/ตัดสิน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
– กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานสมโภชโต๊ะนิ ประจำปี 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
– การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จัดโดย สสวท. วันที่ 7 – 8 มกราคม 2555 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ความรู้ความสามารถพิเศษ
1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft PowerPoint  Microsoft Excel
2.มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โปรแกรม Graphmatica โปรแกรม MathType โปรแกรม Mathematica
3.การสร้างเว็บบล็อกด้วย wordpress

รางวัลเกียรติยศ
.ศ. 2550
  – รางวัล
“ครูดีในดวงใจ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
พ.ศ. 2553
  – รางวัล“ครูดีในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  – รางวัล“ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  – รางวัล“ครูดีในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2554
  –
รางวัล“หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ. 2554 คุรุสภา

ผลงานด้านการเป็นวิทยากร
พ.ศ. 2549
  – วิทยากรอบรมครู โครงการอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์แก่ครูและบุคลากรบรรจุใหม่ วันที่ 9 – 13ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2550
  – วิทยากรอบรมครู การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการคิดระดับสูง วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  – วิทยากรอบรมครู การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริงในชั้นเรียน วันที่ 10 – 12 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเบตงเมอร์ลิน อ.เบตง จ.ยะลา
พ.ศ. 2551
  – วิทยากรอบรมครู โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลและสร้างเครื่องมือทักษะการคิดระดับสูง วันที่ 27 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมโรงเรียนถนอมศรีศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2552 
  – วิทยากรอบรมนักเรียน โครงการปลูกคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ณ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ อ.เบตง จ.ยะลา 
พ.ศ. 2553
  – วิทยากรอบรมครู โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา
  – วิทยากรอบรมนักเรียน กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามโครงการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนจันทร์ประภัสรร์อนุสรณ์ อ.เบตง จ.ยะลา
  – วิทยากรอบรมครู การฝึกอบรมการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน วันที่ 20 มิถุนายน 2553 ณ ห้องคอมพิมเตอร์ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ อ.เบตง จ.ยะลา
  – วิทยากรอบรมครู การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา
  – วิทยากรอบรมนักเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพค่ายนักเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SP2) วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา
  – วิทยากรอบรมผู้บริหาร การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ ICT ในสถานศึกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์” อ.เบตง จ.ยะลา

ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนและที่ได้รับมอบหมาย
พ.ศ. 2549 
  – การประกวดนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับ พอใช้ ชื่อนวัตกรรม “สานความรู้สู่ศิษย์รัก ด้วยทักษะ 5 C”
พ.ศ. 2550 
  – นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ระดับโรงเรียน
พ.ศ. 2552 
  – นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง กีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 3 ระดับโรงเรียน
  – ด.ญ.นูรฮีดายะห์  ยะมะกา และด.ช.วิฑูร  ทวีศรี นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงผู้สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
พ.ศ. 2553 
  – ด.ช.รัตน์  แซ่เลื่อง นักเรียนชั้น ม.2 ได้เกียรติบัตร งานมหกรรมทางวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
พ.ศ. 2554 
  – ด.ช.รัตน์  แซ่เลื่อง นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ประเภท เดี่ยวการประกวด/แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและความสามารถนักเรียนงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  – ด.ช.นัทธพงศ์ ว่องสวัสดี รางวัลชนะเลิศ และด.ช.รัตน์  แซ่เลื่อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนชั้น ม.3 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสมโภชโต๊ะนิโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ภาระงาน
1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
3. หัวหน้างานการพัฒนาระบบประกันภายใน
4. หัวหน้างานการบริหารบัญชี
5. หัวหน้างานแผนงาน
6. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานอดิเรกกับวันว่าง

1. อ่านหนังสือ
2. ชอบซื้อหนังสือ (ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์)
3. ดูหนัง ฟังเพลง
4. ฝึกโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่สนใจ
5. ท่องโลกอินเตอร์เน็ต ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีต่าง ๆ และข่าววงการศึกษา
6. สร้างคลิปดีให้เด็กดู

คติธรรมประจำใจ
1. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
2. จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความปรารถนาสูงสุด
อยากเห็นลูกศิษย์ลูกหาที่ปั้นมากับมือ เป็นผู้เรียนรู้มืออาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีหน้าที่การงานที่ดี และช่วยเหลือสังคมต่อไป

อนาคตที่มุ่งหวัง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ด้านของความเป็นครูและพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพให้ได้ 

ติดต่อสอบถาม:
  – kanchits004@hotmail.com
  – kanchit004@gmail.com

  http://www.facebook.com/kanchit004 
  http://www.youtube.com/kanchit004
  http://twitter.com/kanchits004

Advertisements

57 คิดบน “::เกี่ยวกับครูครรชิต::

 1. ครูหน้าจะสอนพิเศษนะครับ และครูหน้าจะสอนการคิดการแก้อสมการของม.3
  แฮๆๆๆ พ่อให้เรียนครับ ครูช่วยติวให้ด้วยนะครับ

 2. ครูครับช่วยสอนการแก้อสมการด้วยนะครับ พ่อให้ลองทำแต่ห้ามถาม…..

 3. สวัสดีครับผมเอกสิทธิ์นะคับ มาเล่นเกมเลยมาเวะมาดู ก็ดีนะครับได้เผยแพร่ไปมากมาย ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับจาก…….คนรักเด็ก ม . 2

 4. สวัสคีครับผมจักรชัยนะคับ ผมเข้ามาแวะดูแล้วนะครับ
  ได้รับความรู้มากครับ

 5. อาจารย์สอนได้ดีค่ะ

  ความรู้แน่น ดี เข้าใจง่ายมาก

  ถ้าได้เรียนพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์อีกคงได้ความรู้แน่นกว่าเดิมค่ะ

  ตอนนี้ได้รับความรู้มากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ *-*

 6. อาจารย์สอนดีมากค่ะ แต่หนูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการคูณร้อยละค่ะ

 7. ขอเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะค่ะ เว็ปของครูครรชิต เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

  • ยินดีเป็นอย่างมากครับ มีอะไรแนะนำเกี่ยวกับเว็บบล็อกของผม
   หรือให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรื่องใดก็นำเสนอได้นะครับ
   ขอบคุณครับ
   ครรชิต

 8. ขอบคุณสำหรับสาระดี ๆ ค่ะ ผลงานที่ปรากฏแสดงถึงคุณภาพที่คับแก้วเลยค่ะ ขอชมเชยและนับถืออาจารย์ด้วยใจจริง จะติดตามผลงานต่อไป และขอเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ กัญญ์ญาณัฐฐ์

 9. เรียนครูครรชิต ขอเป็นศิษย์อีกคนนะค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์นำเสนอเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส น่าจะนำมาใช้กับวิทยาศาสตร์ได้ดี ขอคำแนะนำในส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการอ้างอิงด้วยค่ะ ที่อีสานยังไม่เห็นนวัตกรรมนี้เลย (หรือตนเองจะไม่ค่อยได้ศึกษาก็ได้)

 10. พี่อ่านกระบวนการสอน 7 ส.แล้วชอบมากจะขออนุญาตินำไปปรับทดลองใช้กับการสอนภาษาไทยในชั้นป.5ค่ะ
  ขอบคุณที่คิดนวัตกรรมกระบวนการสอนดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยของเรา…ขอบคุณมาก

 11. ขอชื่นชมอาจารย์อย่างมากนะครับ ที่มีผลงานที่ดีที่เหมาะสมกับนักเรียน และครูก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 12. ดีใจแทนนักเรียนจังเลยค่ะที่มีครูที่สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ให้กับนักเรียนถามตัวเองว่าทำไมพึ่งเจอเวปนี้..น่าจะเจอตั้งนานแล้วจะได้นำไปใช้กับลูกศิษย์ที่โรงเรียนบ้างแต่ก็ยังไม่สายขออนุญาตเลยแล้วกันน๊ะค๊ะ

 13. ดีใจแทนนักเรียนมากๆเลยครับที่มีครูที่สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ให้กับนักเรียน ผมก็จะได้นำไปใช้กับลูกศิษย์ที่โรงเรียนบ้างนะครับ คงไม่ว่า ก็ขออนุญาตเลยแล้วกัน
  ขอบคุณครับ

 14. ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ ขอเป็นศิษย์ด้วยคนนะคะ งานอาจารย์ทุกอย่างมีประโยชน์มาก

 15. อยากได้แผนการสอนคณิต ม.2 ม.3 แบบใหม่นะค่ะ ทั้งเพิ่มเติมและพื้นฐานค่ะ ช่วยกรุณาเมล์บอกด้วยนะค่ะ
  ยอมเสียค่าใช้จ่ายค่ะและอยากได้วิธีการทำสื่อการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยค่ะ ช่วยกรุณาตอบด้วยนะค่ะจะรอค่ะ….จากครูปทุมธานีค่ะ

 16. อยากเป็นครูที่สอนคณิตเก่งค่ะและไม่อยากให้เด็กเครียดเวลาเรียนคณิตค่ะ..กรุณาบอกวิธีใหม่ให้ด้วยนะค่ะ..ชอบเว็บของครูมากค่ะ…ตอบด้วยนะค่ะ….nuwan

 17. อ. ครรชิต ขอความกรุณาอยากได้รูปแบบการอบรมหลักสูตร การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการคิดระดับสูง

 18. พี่ปุ๋ยเก่งมากเลยคะ น้องจอยเองนะคะ ไม่ทราบว่าพี่จำได้ปะ เพื่อนขวัญ 004 นะ

 19. ขอบคุณค่ะที่มีผลวงานดีๆสำหรับนักเรียน ให้กำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะ

 20. ขออนุญาติคุณครูนำแบบเรียนนี้ไปเป็นสื่อสอนนักเรียนนะคะ สื่อของคุณดีมาก หวังว่าคุณครูคงไม่ว่าอะไรนะคะ
  ด้วยความนับถือ จากครูวิทย์แต่สอนคณิตศาสตร์ด้วย

 21. เป็นกำลังใจให้คุณครูนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ สำหรับนักเรียนต่อไปนะครับ

 22. ขอชื่นชมอาจารย์นะค่ะ อาจารย์ทำเเบบฝึกหัดการเรียนรู้ได้ดีมาก
  หนูมาทำเเละเข้าใจเลยค่ะ ทั้งเกมส์เเละก็ทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บนี้
  เวลาหนูสอบมาทำเเบบฝึกหัด ก็เข้าใจเป็นการทบทวนในตัวเลย
  เพราะว่าในห้องเรียนหนูไม่ค่อยเข้าใจเพราะหนูไม่ชอบอ่ะค่ะ ทว่า
  มาดูของอาจารย์กลับชอบขึ้นมา ขอให้อาจารย์ทำสื่อดีๆเเบบนี้ไป
  เรื่อยๆเลยนะค่ะ หนูจะเป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากเลย
  นะค่ะ ขอบคุณเเทนคนที่อยากขอบคุณเหมือนหนูด้วยค่ะ สู้ๆนะค่ะ
  อาจารย์ เพื่อผลงานที่สร้างสรรค์ดีๆให้หนูได้เรียนรู้ต่อไปอีกนะค่ะ

 23. รุ่นพี่เก่งมากเลยค่ะ
  อยากจะเป็นแบนี้บ้างจัง
  ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการถ่ายทำ พบแบบอย่างที่ดีแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่คนเป็นครูคนนี้ได้รับนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s