KruTube channel “ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู”

แนะนำคลิปดี (New)

 1. Maths Series by ครูครรชิต : แฟนฉัน สูตรคูณ

 2. Maths Series by ครูครรชิต : แฟนฉัน สูตรคูณ2

 3. Maths Series by ครูครรชิต : แฟนฉัน สูตรคูณ3

 4. Maths Series by ครูครรชิต : ตัวประกอบ

 5. Maths Series by ครูครรชิต : จำนวนเฉพะ

 6. Maths Series by ครูครรชิต : การแยกตัวประกอบ

 7. Maths Series by ครูครรชิต : ห.ร.ม. ค.ร.น.

 8. Maths Series by ครูครรชิต : ร้อยละ

 9.  Maths Series by ครูครรชิต : ตัวเลขโรมัน

 10.  Maths Series by ครูครรชิต : จำนวนจริง

 11. Maths Series by ครูครรชิต : คูณหารเลขยกกำลัง

 12. Maths Series by ครูครรชิต : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 13. Maths Series by ครูครรชิต : รูปสามเหลี่ยมคล้าย

 14. Maths Series by ครูครรชิต : รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ

 15. Maths Series by ครูครรชิต : การตวง

 16. Maths Series by ครูครรชิต : การหารทศนิยม

 17. Maths Series by ครูครรชิต : การหารเศษส่วน

ความเป็นมา KruTube channel “ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู”

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 กำหนดวิสัยทัศน์ว่า การศึกษา แห่งอนาคตเป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enabling Future Education with ICT) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีหน้าที่ดูแลการศึกษา ขั้นพื้นฐานของชาติได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีจึงมุ่งหวังที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ได้จัดทำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาขึ้น โดยมุ่งเน้นในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านดังกล่าว กอปรกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้หลายด้าน มีระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่าน World Wide Web เป็นต้น อีกทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา สะดวก และรวดเร็ว

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันสื่อที่มีคุณภาพยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอยู่ในความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยดำเนินการรวบรวม ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ VDO CLIP ภายใต้ชื่อ KruTube Channel (ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู) เพื่อเป็นคลังข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มพูนความรู้อันจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยง/รวบรวม/พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา (Content) เทคนิค วิธีการสอนในรูปแบบ VDO CLIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2 เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ประสบการณ์/เทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เป้าหมายโครงการ

1 มีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ VDO CLIP จำนวน 1,500 เรื่อง
2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ จำนวน 250 คน มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ VDO

 

Advertisements

1 คิดบน “KruTube channel “ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s