ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สพท.ยะลา3 จัดอบรม ICT เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบตง”วีระราษฎร์ประสาน” นายเอกรัฐ สมจิต รองผอ.สพท.ยะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการ ICT เพื่อยกระดับทางเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2553 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน 

โดยมีนายสมศักดิ อินทจักร หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน นายเอกรัฐ สมจิต รองผอ.สพท.ยะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ครูสอนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการ ICT โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นสำคัญ ที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้ทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งวิทยากรในการอบรมครั้งนี้คืออ.ครรชิต แซ่โฮ่ ครูโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ และคณะ นอกจากนี้การเรียนการสอนบูรณาการ ICT ยังทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตลอดจนโรงเรียนสามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการบูรณาการ ICTอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นางเนตรชนก แซ่ไหว ครูโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับครูทุกคนที่ยังไม่มีทักษะความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีก็จะสามารถเข้าไปใช้งานได้และเป็น เช่น อินเตอร์เน็ต การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป้นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ตนสอน เพื่อนำมาจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษา

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s