ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์

เหตุผลหนึ่งที่ทำ ให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ นักเรียนไม่ทราบว่า ” จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร ” กุญแจที่จะนำ ไปสู่ความสำ เร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ ” นักเรียนต้องฝึกฝนทำ คณิตศาสตร์เป็นประจำ ” ฟังดูแล้วไม่น่าแปลกอะไรเลย เพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ การเรียนคณิตศาสตร์เหมือนการเรียนเปียโน หากขาดการฝึกซ้อมก็คงเป็นนักเปียโนที่เก่งไม่ได้ การทำ โจทย์เลขทุกวันจะช่วยให้นักเรียนเก่งเลขนอกจากนี้ ยังมีข้อคิดอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำ เร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ กล่าวคือ

1. การเข้าเรียนอย่างสมํ่าเสมอ
2. เมื่อไม่เข้าใจอะไรก็ถามครูผู้สอนทันที
3. ศึกษาอ่านตำ ราเองเพิ่มเติม
4. ก่อนที่จะลงมือทำ การบ้าน ควรทบทวนความรู้ที่ครูสอนมาแล้วทุกครั้ง
5. ทำ การบ้านหลังจากศึกษาอ่านตำ ราเพิ่มเติม
6. ทำ งานด้วยความประณีต
7. หลังจากทำ การบ้านเสร็จแล้ว ควรทบทวนตำ ราอีกครั้ง
8. ลองทำ แบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนไปแล้ว
9. เก็บรวบรวมข้อสอบที่ครูได้ทำ การทดสอบย่อย ๆ ไว้ แล้วนำ มาทบทวนอีกภายหลัง
10. ไม่ต้องวิตกกังวลหากยังไม่เข้าใจเนื้อหาใหม่ ๆ ให้อ่านตำ ราและศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้น

นั่นก็เป็นข้อคิดของ Margaret L. Lial และ E. John Homsby, Jr. ที่แนะนำ นักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ในตำ รา Beginning Algebra ซึ่งผู้เรียบเรียงหวังว่าข้อคิดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยเช่นกัน จำ ไว้อย่างหนึ่งว่า การเรียนคณิตศาสตร์นั้นนอกจากนักเรียนจะต้องเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว ก็จะต้องให้เกิดทักษะด้วยจึงจะเกิดประโยชน์ เพราะสามารถนำ ความรู้นั้นไปใช้ได้ทุกเมื่อ การฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นประจำ จะช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เช่นกัน และก็จะเป็นกุญแจสำ คัญนำ นักเรียนไปสู่ความสำ เร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ขอให้นักเรียนหมั่นฝึกฝนทำ โจทย์เลขเป็นประจำ จะได้ประสบความสำ เร็จในการเรียนคณิตศาสตร์กันทุกคน

เขียนโดย ดร.ปานทอง กุลนาถศิริ , ผู้เชี่ยวชาญ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 คิดบน “ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์

  1. Pingback: Hot New | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

  2. Pingback: ทำอย่างไร??? | pawinee131

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s