แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับคุณครู

การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 SARครู
 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง(Scoring Rubrics)
ทะเบียนการใช้สื่อ
แบบฟอร์มตัวอย่าง storyboard
 บัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรฯ(2551)
แบบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(7100)  แบบ 7105
ขอมีบัตรประจำตัวฯ  คำแนะนำประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทะเบียนการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
แบบฟอร์มขอแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน(แก้ 0 )    แบบคำขอแก้ ร, 0
ทะเบียนการเป็นวิทยากร
รายชื่อนักเรียนขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเวลาราชการ
ทะเบียนครุภัณฑ์
แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปนอกสถานศึกษา( 1 ) แบบขออนุญาตผู้ปกครอง( 2 )
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน   
บค.9(การรายงานการรับนักเรียน)     ตัวอย่างบล๊อค ป.พ.1
ทะเบียนนักเรียนเก่ง – อ่อน  บค.13(แจ้งผู้ปกครองนักเรียนขาดเรียน)
บค.19-20(ส่งนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน-คำร้อง)
ทะเบียนการผลิตสื่อและอุปกรณ์   แบบฟอร์ม  บค.ต่างๆ   แบบ บค.21 (ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน)
บัญชีวัสดุ
 แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน     ใบสำคัญเบิกเงิน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำของครู   บันทึกหลังสอน    บันทึกการสอนซ่อมเสริม
 บันทึกการให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงาน บันทีกการสอนแทน  บันทึกการสั่งงาน
 บันทึกการเสียสละเวลาให้กับราชการ
แบบคำร้องขอย้าย   แบบคำร้องขอย้าย(2)       แบบบันทึกคุณงามความดี
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน       แบบแสดงความคิดเห็นนักเรียนต่อครู
เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร    ใบเบิกวัสดุ       ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบลา.pdf    ใบลา.doc   ทะเบียนครู(student2544)
ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการ     แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(obec_smis)
แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน1     หนังสือรับรอง  แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน(SMIS)
หนังสือรับรองความประพฤติ      แบบแจ้งผู้ปกครองนักเรียน(ยึดของ)     ใบลานักเรียน
หนังสือรับรองบุคคล  ตัวอย่างรายงานการเข้ารับอบรมสัมมนา
แบบประเมินผลโครงการ     การประเมินผลโครงการ     แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ-กิจกรรม  
แบบประเมินโครงการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s